bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow
 • Layout Style
 • Texture for Boxed, Framed, Rounded Layout Background

 • Font
  • Body:

  • Menu:

  • Title:

  * Fonts are used to example. You able to use 600+ google web fonts in the backend.

+36 20 9682 629 kertesz.norbert@alacartemusic.hu
 

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Kertész Norbert Egyéni Vállalkozó által üzemeltetett www.alacartemusic.hu weboldallal összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységekről

 

Kertész Norbert Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Társaság) az általa üzemeltetett www.alacartemusic.hu honlapján keresztül a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeket végez, amelyekkel összefüggésben a Társaság fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit, körülményeit.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Személyes adatait többnyire a Társaság kezeli, azonban vannak olyan technikai műveletek, amelyekhez külső segítséget, adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe, aki a nevében és utasításainak megfelelően az adatok feldolgozását végzi. Amennyiben a személyes adatok a konkrét adatkezelések egyedi adatkezelési tájékoztatójában megjelölt harmadik személy/ek részére továbbításra kerülnek, úgy azokat önálló adatkezelőként a továbbiakban ők is kezelik.

A Társaság, mint adatkezelő adatai:

Az adatkezelő megnevezése:

Kertész Norbert Egyéni Vállalkozó

(Kertész Norbert E.V.)

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:

Postai cím: MAGYARORSZÁG, 1039 BUDAPEST, HOLLÓS KORVIN LAJOS UTCA 6.

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webcím: www.alacartemusic.hu

Telefon: +36(20)9682-629

 

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelési tevékenységek jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben mely adatfeldolgozó vesz részt, arról az egyes egyedi adatkezelési tájékoztatók „Milyen adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor?” cím alatt nyújtunk tájékoztatást az Ön számára.

Milyen elveket tartunk különösen fontosnak az általunk végzett adatkezelési tevékenységek során?

A Társaság az adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tartja az érintett személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Társaságunk garantálja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltak, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a Társaság?

Társaságunk az általa kezelt személyes adatokat fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelenek hozzáférésétől. Technikai és szervezési intézkedésekkel, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásával, a személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultsági rend alkalmazásával gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, továbbá a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával védi az érintettek magánszféráját és biztosítja a személyes adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását.

Milyen jogai vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?

Amennyiben Társaságunk az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.
 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.
 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?

I. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

II. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogainak megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.